Leverings- en betalingsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Brabant onder nummer: 18086045.

Doel en omschrijving

Sneljecenten.nl BV (hierna te noemen “Sneljecenten”) is een besloten vennootschap die ZZP-ers aanbiedt hun facturatie en/ of debiteurenbeheer te verzorgen. “Opdrachtgevers dienen hun kostbare tijd zo rendabel en efficiënt als mogelijk te besteden”, is het doel. De opdrachtgever levert haar materialen en/ of diensten en Sneljecenten zorgt vervolgens dat die materialen en/ of diensten vertaald worden naar een factuur en/ of dat de facturen van haar opdrachtgevers vervolgens daadwerkelijk betaald worden, al of niet met behulp van herinneringen en sommaties. Zodoende kunnen opdrachtgevers zich bij uitsluiting richten op hun expertise, zonder daarnaast veel kostbare tijd te moeten steken in de financiële afwikkeling van zaken en de opvolgingen daarvan.

De aangeboden diensten worden zoveel als mogelijk aangeboden tegen op voorhand overeengekomen eenheidsprijzen per factuur. De fase waar de behandeling van een factuur zich in bevindt, is door opdrachtgevers via de app van Sneljecenten (real-time) te raadplegen in een eigen online-omgeving. In diezelfde omgeving kunnen bijvoorbeeld ook telefoonnotities en correspondentie worden ingezien.

Diensten

Facturatie:

 1. Gegevens ten behoeve van facturatie namens de opdrachtgever, worden gemaild of direct via de app aangeleverd. Opdrachtgever ontvangt bij eerste opdracht eenmalig een bestand per mail, welk bestand ingevuld retour gemaild kan worden, mits men niet van de app gebruik maakt;
 2. De op te stellen factuur wordt verstuurd op het briefpapier van Sneljecenten en heeft een vervaltermijn van dertig dagen na factuurdatum. De factuur vermeldt het IBAN met tenaamstelling van de opdrachtgever;
 3. Indien er geen betaling en/ of reactie volgt, wordt er automatisch tot debiteurenbeheer overgegaan, zoals hierna omschreven.

Debiteurenbeheer: opdrachtgever maakt via de app een foto van zijn of haar factuur en stuurt die foto naar Sneljecenten. De (opeisbare) factuur wordt ingelezen en aan het account van de opdrachtgever gekoppeld:

 1. Sneljecenten verstuurt vervolgens op haar briefpapier een betalingsherinnering per post en mail, met een betalingstermijn van acht dagen. Dat gebeurt conform wettelijke voorschriften en duidelijk gespecificeerd. Waar mogelijk, vindt in deze fase automatisch een verificatie plaats van de gegevens waarmee de afnemer/ debiteur bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staat. Deze brief vermeldt duidelijk namens wie er herinnerd wordt en men krijgt de keuze om óf aan de opdrachtgever te betalen óf aan Sneljecenten;
 2. Als er geen betaling en/ of reactie wordt ontvangen, volgt er automatisch een tweede betalingsherinnering, met een betalingstermijn van 2 werkdagen;
 3. Als er na de tweede en laatst gestelde termijn ook geen betaling dan wel reactie volgt, wordt de opdrachtgever per mail verzocht of hij of zij tot het nemen van incasso-maatregelen wil laten overgegaan via de incassopartner van Sneljecenten. Er bestaat een mogelijkheid om via de app bij opdracht op voorhand reeds een akkoord met incassomaatregelen te geven, welke maatregelen in dat geval dan uiteraard direct zonder overleg en oponthoud genomen zullen worden.

Is er misschien iets niet in orde, wil men een klacht melden of kan men bijvoorbeeld niet ineens betalen, dan zijn de medewerkers van Sneljecenten uiteraard telefonisch, per mail en via Whatsapp bereikbaar om afnemers/ debiteuren te woord te staan.

In zulke gevallen wordt er een notitie gemaakt of wordt een bericht opgeslagen, zodat ook die informatie direct te raadplegen is in de eigen online-omgeving. De opdrachtgever wordt vervolgens om een reactie gevraagd.

Eenheidsprijzen, kosten en betalingsvoorwaarden

De (standaard) te volgen trajecten en scenario’s kunnen worden uitgebreid met extra diensten.

Een prijslijst ter indicatie*:

 • Facturatie: € 7,50 exclusief BTW per factuur;
 • Debiteurenbeheer: € 9,99 exclusief BTW per factuur;
 • Opzetten iDeal-account: € 150,00 exclusief BTW (eenmalig);
 • Opstellen leverings- en betalingsvoorwaarden: € 300,00 exclusief BTW (eenmalig);
 • Kredietrapport: € 25,00 exclusief BTW per rapport;
 • Kadastraal- en hypothecair rapport: € 35,00 exclusief BTW.
  (1 kadastrale- en 1 hypothecaire inschrijving)

* Sneljecenten behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om van de hierboven genoemde (eenheids)prijzen af te wijken, indien daar haar inziens aanleiding toe bestaat.

De kracht van Sneljecenten is gelegen in een snelle en praktische manier van zowel het verwerken van data als de uitvoering van de door haar aangeboden diensten. Deze manier van verwerken en uitvoeren is de voornaamste reden waarom Sneljecenten haar diensten kan aanbieden tegen lage eenheidsprijzen. Het is enkel al daarom van groot belang dat Sneljecenten volledige en juiste informatie van haar klant verstrekt krijgt. Incomplete, onjuiste en/ of niet tijdig aangeleverde informatie, alsmede andere situaties waarin er een vertraging in verwerking en uitvoering optreedt door een handelen en/ of nalaten van een klant, dienen zoveel als mogelijk voorkomen te worden.

In situaties waarin (juridisch) advies dient te worden verstrekt, er acties dienen te worden ondernomen ter completering van (factuur)informatie, als ook wanneer er klachten of andere redenen voor non-betaling worden opgeworpen die om verificatie vragen, in situaties waarin een gedegen (juridische) basis dient te worden gevonden -zonder bij deze opsomming volledigheid te pretenderen- hanteert Sneljecenten een uurtarief van € 85,00 exclusief BTW per uur. Kosten ter zake interne dan wel externe (juridische) bijstand, waarbij te denken valt aan notaris-, kamer van koophandel-, advocaat- en kadastrale kosten -zonder volledigheid in opsomming te pretenderen- zullen eveneens voor rekening van de klant komen, waar deze in redelijkheid door Sneljecenten zijn gemaakt en/ of betaald. Bovendien mag Sneljecenten haar tarieven en prijzen, per elke eerste 1e dag van een nieuw kalenderjaar, indexeren met een percentage gelijk aan het loonindexcijfer van het CBS voor het desbetreffende kalenderjaar.

Ontvangen betalingen

Betalingen die namens een opdrachtgever door Sneljecenten worden ontvangen, zullen uiterlijk binnen tien werkdagen na de valutadatum van ontvangst aan de opdrachtgever worden doorbetaald. Sneljecenten behoudt zich in dat licht nadrukkelijk het recht voor om haar facturen aan het adres van opdrachtgever te verrekenen, alvorens tot doorbetaling over te gaan. Dit, ongeacht het feit of die facturen op dat moment al of niet vervallen zijn. Betalingen die door de opdrachtgever rechtstreeks worden ontvangen, dienen zo spoedig als mogelijk, maar uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst, via de app of per mail aan Sneljecenten gemeld te worden, inclusief valutadatum en –mits opgegeven- het betalingskenmerk van de betaling. Handelingen die voorkomen hadden kunnen worden bij tijdige melding van rechtstreeks ontvangen betalingen en/ of informatie, komen voor rekening van opdrachtgever.

Facturatie

Sneljecenten factureert haar werkzaamheden maandelijks op elke eerste dag van een nieuwe kalendermaand. Wanneer het een weekend- en/ of nationale feestdag betreft, geschiedt facturatie op de eerstvolgende werkdag. Betaling is verschuldigd op het moment dat een opdracht door Sneljecenten is ontvangen. Het is niet noodzakelijk dat alle stadia en overeengekomen acties zijn doorlopen, alvorens er een recht tot facturatie bestaat. Sneljecenten kan om haar moverende redenen besluiten een voorschotnota te verzenden. Sneljecenten behoudt zich het recht voor om haar werkzaamheden op te schorten dan wel te staken totdat een voorschot is ontvangen en/ of indien een opeisbare factuur door haar opdrachtgever onbetaald werd gelaten. Sneljecenten hanteert een betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft. Bij non-betaling binnen de gestelde fatale termijn is Sneljecenten gerechtigd om de wettelijke rente (conform artikel 6:119(A) BW) over de vervallen factuur in rekening te brengen, alsmede alle kosten verbonden aan het in en/ of buiten rechte vergoed krijgen van de facturen. Zulks tegen een vast percentage ad 15% over de opeisbare vordering en met een minimum van € 500,00. In het geval een opdrachtgever een vervallen factuur onbetaald laat, zijn alle facturen aan het adres van diezelfde opdrachtgever en/ of aan hem of haar gelieerde entiteiten direct opeisbaar, ongeacht hun vervaldata. Sneljecenten mag haar betalingsherinneringen sturen naar het door de opdrachtgever opgegeven mailadres. Bij uitsluiting, aldus zonder dat er eenzelfde herinnering per gewone post dient te worden nagezonden. Directe en algehele opeisbaarheid verschijnt ook in het geval van insolventie van een opdrachtgever en/ of aan hem of haar gelieerde entiteiten en in situaties waarin Sneljecenten ernstige twijfel heeft bij een juiste nakoming van (betalings)verplichtingen door een opdrachtgever. In dit verband wordt ook verwezen naar het artikel “BETALINGEN”, waar het een recht tot verrekening betreft.

Toepasselijkheid

De toepasselijkheid van deze voorwaarden wordt tevens bedongen ten behoeve van de besloten vennootschappen die aandeelhouder en/ of bestuurder van Sneljecenten zijn. Voorts wordt de toepasselijkheid van deze voorwaarden bedongen ten behoeve van voor en/ of namens Sneljecenten werkzame personen, daaronder begrepen vroegere medewerkers, voor zover deze aansprakelijk worden gehouden op een tijdstip dat zij niet meer voor en/ of namens Sneljecenten werkzaam zijn, alsook ten behoeve van alle personen die bij een uitvoering van een opdracht voor en/ of namens Sneljecenten worden ingeschakeld. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Sneljecenten en haar opdrachtgevers. Indien de opdrachtgever in een andere verhouding dan die van opdrachtgever, in eerdere aangelegenheden met Sneljecenten (juridische) relaties heeft onderhouden, kan opdrachtgever daar nimmer een vergelijkend beroep op doen.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Sneljecenten, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Sneljecenten wordt uitbetaald. Sneljecenten werkt volledig in the cloud, digitaal en zoveel als mogelijk paperless. Onvolkomenheden en vertraging in opvolgingen en behandeling van opdrachten, bijvoorbeeld door een niet werkende internetverbinding of niet functionerende hard- en software, zonder in opsomming volledigheid te pretenderen, kunnen Sneljecenten nimmer worden verweten, althans zij zal ter zake nimmer aansprakelijk kunnen worden gehouden. Zulks geldt ook algemeen in situaties die als “overmacht” hebben te gelden en waarop Sneljecenten geen directe en/ of redelijke invloed had. Inschakeling van derden door Sneljecenten, zal zoveel als redelijkerwijs nodig wordt geacht in overleg met de opdrachtgever geschieden. Sneljecenten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de door hen uit te voeren werkzaamheden willen beperken, is Sneljecenten gerechtigd en door haar opdrachtgever daartoe onvoorwaardelijk gemachtigd, om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens opdrachtgever te aanvaarden.

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat Sneljecenten niet instaat voor de volledigheid en/ of juistheid van verstrekte informatie en/ of de gegevens waarop die informatie/ rapportage is gebaseerd. Snelejecenten aanvaardt nadrukkelijk geen aansprakelijkheid voor beslissingen geheel dan wel gedeeltelijk op basis van door haar verstrekte informatie genomen. Die beslissingen geschieden geheel voor eigen rekening en risico.

Privacy

Door het verstrekken van een opdracht stemt de opdrachtgever er mee in, dat Sneljecenten bij de uitvoering van overeenkomsten mogelijk gebruik maakt van derden. Ook in die situatie gelden deze algemene voorwaarden. Indien het in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever noodzakelijk is om aan deze derden persoonsgegevens te verstrekken waarbij de opdrachtgever van Sneljecenten als verwerkingsverantwoordelijke heeft te gelden, of wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat en/ of als daarvoor een gerechtvaardigd belang bestaat, dan zal Sneljecenten in het kader van de AVG met deze derde partij een afzonderlijke verwerkersovereenkomst sluiten, tenzij dat op grond van een (wettelijke) regeling niet nodig is. Opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord in het mailingbestand van Sneljecenten opgenomen te worden, teneinde per mail of via een ander medium benaderd te kunnen worden met bijvoorbeeld wetenswaardigheden uit de branche en/ of (andere) belangwekkende informatie. Men kan zich natuurlijk laten uitschrijven voor die mailings. Privacygevoelige (dossier)informatie zal door Sneljecenten verwijderd worden, zeven jaar na de datum waarop een procedure/ dossier afgewerkt/ gesloten werd.

Opdrachten en derden

Opdrachten worden uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden zullen aan (de inhoud van) de door Sneljecenten verrichte werkzaamheden geen rechten en/ of aanspraken jegens Sneljecenten kunnen ontlenen.

De opdrachtgever is gehouden, indien deze de inhoud van door Sneljecenten verstrekte en/ of beschikbaar gestelde informatie, rapporten, adviezen en/ of andere van en/ of via Sneljecenten afkomstige gegevens en/ of (producten van) door haar verrichte werkzaamheden, aan derden verstrekt of bekend maakt, daarbij te wijzen op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de onderhavige bepaling.

Battle of forms

De leverings- en betalingsvoorwaarden van Sneljecenten prevaleren nadrukkelijk boven leverings-, inkoop- en betalingsvoorwaarden van een opdrachtgever, zulks ongeacht het stadium waarin de voorwaarden van Sneljecenten aan opdrachtgever bekend zijn gemaakt en/ of ter hand zijn gesteld, aldus ook als dat moment gelegen is nadat opdrachtgever van zijn of haar eigen leverings-, inkoop- en/ of betalingsvoorwaarden heeft doen blijken.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de rechtsverhouding tussen Sneljecenten en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Rechtbank Zeeland-West-Brabant is bevoegd van geschillen tussen Sneljecenten en haar opdrachtgever(s) kennis te nemen.